Μεταφορά δηλώσεων 4014/11 & 4178/13 και αλλαγή τρόπου εξόφλησης του προστίμου.
Σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΚΥΑ 27454/2631 (ΦΕΚ 3976/14-11-17), ισχύουν τα εξής:
• Δηλώσεις υπαγωγής στον ν. 4178/13 δύνανται να ολοκληρωθούν χωρίς να μεταφερθούν στον ν. 4495/17, εντός προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος του ν. 4495/17. Το χρονικό αυτό διάστημα, το σύστημα θα είναι σε πλήρη λειτουργία υπό τις προϋποθέσεις του ν. 4178/13, προκειμένου να υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να περαιωθεί η διαδικασία υπαγωγής στον ν.4178/13.
• Δηλώσεις υπαγωγής στον ν.4178/13 για τις οποίες δεν υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, συμπεριλαμβανομένης τυχόν Μελέτης στατικής επάρκειας και Τεχνικής έκθεσης ΗΜ, και δεν οριστικοποιηθούν, εντός δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος του ν. 4495/17, θα πρέπει να μεταφερθούν στις διατάξεις του ν. 4495/17.
• Δηλώσεις υπαγωγής στον ν. 4014/11, περαιωμένες και μη, δύναται να μεταφερθούν στις διατάξεις του ν. 4495/17 εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Η μεταφορά γίνεται αρχικά στον ν. 4178/13, με υποχρέωση μεταφοράς στον ν. 4495/17.
Από την έναρξη ισχύος της ΚΥΑ (14-11-2017), δεν γίνονται πλέον δεκτές πληρωμές που πραγματοποιούνται με κωδικούς δηλώσεων του ν. 4014/11.
Η διαδικασία ηλεκτρονικής μεταφοράς δηλώσεων στις διατάξεις του ν. 4495/17 θα ξεκινήσει εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη δημοσίευση της ανωτέρω ΚΥΑ. Καταβληθέντα ποσά μέσω του ν. 4014/11 και του ν. 4178/13 θα συμψηφίζονται με το οφειλόμενο ενιαίο ειδικό πρόστιμο, όπως αυτό υπολογίζεται με τον ν. 4495/17. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται η εισαγωγή τους προς συμψηφισμό στο πεδίο που προορίζεται αποκλειστικά για την εισαγωγή παλαιότερων ποσών προστίμων.
Ταυτόχρονα με τη δυνατότητα μεταφοράς στον ν. 4495/17, θα ξεκινήσει και η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικών αιτημάτων τροποποίησης (αλλαγή τρόπου εξόφλησης, επαναφορά σε υπαγωγή, κτλ) σε δηλώσεις υπαγωγής στον ν. 4495/17