Σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4495/2017 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4546/2018 αρθ. 34 παρ. 37, η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής για τη λήψη μείωσης 20% στο ύψος του ενιαίου ειδικού προστίμου σε δηλώσεις του ν. 4495/2017 είναι η 08η/10/2018.